EU customers

ES
Entregamos todos los pedidos a compradores comerciales de la Espana, excluyendo el 20% de IVA austriaco de acuerdo con las entregas intracomunitarias (es necesario un número de identificación fiscal UID válido). Por favor, complete el campo de identificación fiscal durante el proceso de pedido e incluya el código de país para que se le suministre el IVA.

PO
Entregamos todos os pedidos a compradores comerciais da Portugal, excluindo o IVA austríaco de 20% de acordo com as entregas intracomunitárias (um ID de imposto UID válido é necessário). Preencha o campo de identificação fiscal durante o processo de pedido e inclua o código do país para receber a isenção do IVA.

IT
Consegniamo tutti gli ordini ad acquirenti commerciali dell'Italia, esclusa l'IVA austriaca del 20% in base alle consegne intracomunitarie (è necessario un ID fiscale valido). Si prega di compilare il campo ID fiscale durante il processo di ordine e di includere il codice del paese per essere fornito IVA esclusa.

FR
Nous livrons toutes les commandes aux acheteurs commerciaux de l'France hors TVA autrichienne de 20% selon les livraisons intracommunautaires (un identifiant fiscal UID valide est nécessaire). Veuillez remplir le champ d'identification fiscale pendant le processus de commande et inclure le code du pays afin d'être exempté de TVA.

GR
Παραδίδουμε όλες τις παραγγελίες σε εμπορικούς αγοραστές από την ΕΕ, εξαιρουμένου του ΦΠΑ Αυστριακού 20% σύμφωνα με τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις (απαιτείται έγκυρο αναγνωριστικό φόρου UID). Συμπληρώστε το πεδίο φορολογικού μητρώου κατά τη διαδικασία παραγγελίας και συμπεριλάβετε τον κωδικό χώρας για να λάβετε απαλλαγή από τον ΦΠΑ.

MT
Aħna nwasslu l-ordnijiet kollha lil xerrejja kummerċjali mill-UE minbarra 20% tal-VAT Awstrijaka skont kunsinni intra-komunitarji (ID tat-taxxa UID valida hija meħtieġa). Jekk jogħġbok imla l-kamp ta 'l-ID tat-taxxa matul il-proċess ta' l-ordni u inkludi l-kodiċi tal-pajjiż sabiex tkun ipprovduta eżentata mill-VAT.